વોયેયુરિઝમ શ્રેષ્ઠ ઉગ્ર ઉત્તેજનાની અતિરિક્ષા ખાતરી આપે છે.

જ્યારે તમે સેક્સ માણતા હોય ત્યારે તમે જે વ્યક્તિને મળ્યા તેના વિશે તમે કેટલી વાર વિચાર કર્યો છે? કોઈ વ્યક્તિ દ્વારા જોતી વખતે તમે કેટલી વાર સેક્સની કલ્પના કરી છે? તે બધાં વoyઇઅરિઝમ વિશે છે.

Ads