કાસ્ટીંગ અને નવા નોકરી માટે સેક્સ

નોકરી મેળવવા માટે સૌથી જાણીતી પ્રથા એક જાતીય સેવાઓ ઓફર કરે છે. જેથી નોકરી મેળવવા મરણિયા ન હોઈ નથી, મફત સેક્સ મેળવવાની આનંદ માણે છે, અને તે પણ તે ગુદા મૈથુન, મુખ મૈથુન, અથવા કદાચ બધા છે.

Ads