છિનાળું કરવું - નિર્દોષ અને તુચ્છ પરંતુ ચાલુ

ખરાબ લાગવું તમારે એ જાણવાની જરૂર છે કે તમે તમારી પત્નીને સંતોષ નથી આપી રહ્યા. પરંતુ, તેણીને ચૂદાના ભરેલી હોવા જોઈને પણ બીજું એક ગરમ વ્યક્તિને દુ hurtખ થાય છે? કદાચ તમે તેની સાથે જોડાવા માંગો છો?

Ads